Disclaimer

SWX, SWX Swiss Exchange, Swiss Market Index, SMI, Swiss Performance Index, SPI, SNMI, SWX Eurobonds and SWX New Market are registered trademarks of the SWX Swiss Exchange.
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nihon Keizai Shimbun, Inc. NIKKEI.
DOW JONES Disclaimer: THE INDEX DATA ARE PROVIDED TO YOU "AS IS". NEITHER S&P DOW JONES INDICES, DOW JONES & COMPANY, INC. ("DOW JONES") NOR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, AGENTS OR LICENSORS WARRANTS THE ACCURACY, COMPLETENESS, CURRENTNESS, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE INDICES OR INDEX DATA. ALTHOUGH S&P DOW JONES INDICES MAKES REASONABLE EFFORTS TO COMPLY WITH ITS GUIDELINES REGARDING THE SELECTION OF COMPONENTS IN THE DOW JONES ISLAMIC MARKET INDICES, S&P DOW JONES INDICES CANNOT GUARANTEE OR WARRANT THAT THOSE INDICES OR THE DATA RELATED THERETO WILL COMPLY WITH SHARIAH LAW OR OTHER ISLAMIC PRINCIPLES AND S&P DOW JONES INDICES EXPRESSLY DISCLAIMS ANY SUCH WARRANTY. NEITHER S&P DOW JONES INDICES NOR ANY OF ITS AFFILIATES, AGENTS OR LICENSORS SHALL BE LIABLE TO YOU OR ANYONE ELSE FOR ANY LOSS OR INJURY RESULTING DIRECTLY FROM USE OF THE INDICES OR INDEX DATA CAUSED IN WHOLE OR PART BY S&P DOW JONES INDICES' NEGLIGENCE OR CONTINGENCIES BEYOND ITS CONTROL IN PROCURING, COMPILING, INTERPRETING, REPORTING OR DELIVERING THE INDICES OR INDEX DATA. IN NO EVENT WILL S&P DOW JONES INDICES, DOW JONES OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, AGENTS OR LICENSORS BE LIABLE TO YOU OR ANYONE ELSE FOR ANY DECISION MADE OR ACTION TAKEN BY YOU IN RELIANCE ON THE INDICES. NEITHER S&P DOW JONES INDICES, DOW JONES NOR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, AGENTS OR LICENSORS SHALL BE LIABLE TO YOU OR ANYONE ELSE FOR ANY DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR SIMILAR DAMAGES) EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.http://www.djindexes.com/mdsidx/html/tandc/indexestandcs.html

FactSet Disclaimer: The FactSet Research Systems Inc. ("FactSet") on behalf of itself and its affiliates agrees to provide and User agrees to use the FactSet Data described in the terms and conditions.http://www.factset.com/legal-statement

Voor gegevens van Teletrader: alle beursinformatie is na bepaling van de betreffende beurs minstens 15 minuten of langer vertraagd (NYSE/AMEX: 20 minuten).

[5. Gebruiksvoorwaarden]
http://www.vafinans.se/villkor
https://www.finanzen.net/nutzungsbedingungen
Gebruiksvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden voor het gebruik van finanzen.net

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV) van finanzen.net GmbH, GartenstraBe 67, 76135 Karlsruhe (hierna te noemen finanzen.net), die gelden voor het gebruik van de diensten van finanzen.net.

Voor een dienst bij finanzen.net waarvoor registratie verplicht is, moet u uw toestemming voor de telkens geldende gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van deze dienst geven. Klikt u daarvoor op het veld 'akkoord' of zet om uw toestemming te geven een haakje in het kader van de opt-in­ regeling. Door het aanklikken van het veld 'akkoord' resp. het zetten van het haakje verklaart u, dat u de AV gelezen hebt en er akkoord mee gaat. U kunt de AV ook printen of downloaden.

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

De AV gelden voor alle op de pagina's van finanzen.net aangeboden diensten, in het bijzonder ook voor de te betalen inhoud & diensten, voor kansspelen, enquêtes zowel als op communitygebied.

Afwijkingen van deze AV of speciale gebruiksvoorwaarden voor afzonderlijke diensten gelden slechts dan als overeengekomen, als ze door finanzen.net nadrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. In het bijzonder het nalaten van protest van de kant van

finanzen.net tegen andere algemene voorwaarden leidt er niet toe dat deze daarmee gelden als zijnde overeengekomen.

finanzen.net heeft het recht de geldende AV op elk moment te wijzigen.

finanzen.net heeft in het kader van wijziging van de AV in het bijzonder het recht om in het geval van ineffectiviteit van een voorwaarde deze met werking voor bestaande contracten te vervolledigen of te vervangen, bij verandering van een wettelijke bepaling of de hoogste gerechtelijke uitspraak, als door deze verandering een of meerdere voorwaarden van het contract worden getroffen, om de betreffende voorwaarden zo aan te passen, dat het aansluit bij het doel van de gewijzigde rechtspositie, voor zover de gebruiker door de nieuwe resp. gewijzigde voorwaarden geen slechtere positie heeft als na de oorspronkelijke voorwaarde.

finanzen.net is niet verantwoordelijk voor de door derden beheerde internetdiensten waarnaar finanzen.net vanaf zijn pagina's linkt of die finanzen.net overdraagt. Voor deze aanbiedingen gelden steeds de gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieder. Dit geldt in het bijzonder voor de partnergebieden op finanzen.net. De partnergebieden op finanzen.net vormen slechts een verkoopplatform van de desbetreffende partner van finanzen.net. Bij het benutten van de in de partnergebieden aangeboden aanbiedingen ontstaat er tussen de gebruiker en de partner een onafhankelijke rechtsbetrekking, die onafhankelijk is van een mogelijke rechtsbetrekking tussen finanzen.net en de gebruiker. De rechtsbetrekking tussen partner en gebruiker richt zich uitsluitend naar de bedrijfsvoorwaarden en bedrijfsprocessen van de partner. finanzen.net aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid of garantie.

2. Recht op toegang en deelname

In principe hebben alle gebruikers recht op toegang en deelname.

Voor kansspelen bestaan de volgende minimale opgaven. In aanmerking voor deelname komen alle personen die het 18e levensjaar hebben beëindigd of een verklaring van instemming van een opvoeder kunnen overleggen. Elke deelnemer aan een kansspel verklaart door zijn deelname aan het kansspel ermee in te stemmen dat zijn naam op finanzen.net bekend wordt gemaakt zowel als in te stemmen met het recht op gebruik voor reclame- en verkoopdoeleinden.
Deelname

aan kansspelen is voor medewerkers van Axel Springer SE, van finanzen.net GmbH en voor personen die betrokken waren bij de organisatie van het spel deelname uitgesloten. Dat geldt ook voor hun familieleden.

finanzen.net behoudt zich verder het recht voor om op elk moment het reglement van kansspelen te veranderen resp. te corrigeren.

finanzen. net sluit contracten over te betalen inhoud slechts met personen boven de 18 jaar of na uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Verder zijn de internetpagina's niet gericht aan personen in landen, die de presentatie of de oproep van de daar geblokkeerde inhoud verbieden. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk om zich voor het oproepen van deze websites te informeren over eventuele beperkingen en zich daaraan te houden.

3. Beschikbaarheid

De diensten van finanzen.net worden onder voorbehoud van beschikbaarheid aan de gebruiker aangeboden. finanzen.net spant zich in om te waarborgen dat de diensten van de finanzen.net zonder storingen ter beschikking staan van de gebruiker. Door onderhoudswerkzaamheden en/of verdere ontwikkeling en/of andere storingen (bijvoorbeeld van dataleveranciers of andere dienstverleners) kunnen de gebruiksmogelijkheden worden beperkt en/of tijdelijk onderbroken.
Daardoor kunnen onder omstandigheden ook gegevens verloren gaan. Daaruit ontstaat geen aanspraak van de gebruiker op schadevergoeding. finanzen.net heeft verder het recht om de aangeboden diensten op elk moment naar eigen inzicht zonder aankondiging te wijzigen of te beëindigen.

4. Contractuele relatie

De contractuele relatie betreffend het gebruik van te betalen inhoud van finanzen.net komt tot stand door de aanmelding bij de gewenste en uitgekozen aanbieder van betalingssystemen, de instemming met de algemene gebruiksvoorwaarden en de respectievelijke aanvaarding door finanzen.net. De aanvaarding door finanzen.net vindt op zijn laatst plaats bij het openen van de toegang tot de te betalen inhoud.

Via het gebruik van diensten van derden die finanzen.net op haar pagina's
uitnodigt, resp. waaraan finanzen.net via haar pagina's toegang verleent, komen contractuele relaties uitsluitend tussen de gebruiker en de derde aanbiedende partij tot stand. finanzen.net aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid of garantie.

5. Opening van een gebruikersaccount

Voor bepaalde diensten op de pagina's van finanzen .net moet de gebruiker zich registreren of kan een gebruikersaccount aanmaken. De gebruiker verzekert dat de door hem in het kader van een registratie of in het kader van het aanmaken van een gebruikersaccount op de pagina's van finanzen.net verstrekte informatie over zijn persoon, in het bijzonder voor-, achternaam en zijn adres zowel als geboortedatum en e-mailadres waarheidsgetrouw en juist is en dat hij, voor zover de daar opgegeven informatie verandert, de wijziging van gegevens terstond aan finanzen.net doorgeeft.

6. Omvang van gebruik van de content

De gebruiker heeft slechts het recht de door finanzen.net ter beschikking gestelde content voor privé-/eigen doeleinden te gebruiken. Hij heeft in het bijzonder niet het recht om content of delen daarvan aan derden door te geven of aan derden toegang tot te betalen content te verschaffen. Hiervan afwijkende regelingen, in het bijzonder wat betreft commercieel gebruik, zijn slechts met

schriftelijke toestemming van finanzen.net GmbH geldig.

De gehele door finanzen.net aangeboden inhoud valt onder de industriële eigendomsrechten en mogen slechts in de door finanzen.net toegestane vorm en manier gebruikt worden. Het auteursrecht berust bij de desbetreffende houder. Een vermenigvuldiging, publicatie of gebruik van de aangeboden diensten in elektronische vorm of in andere gedrukte publicaties is zonder nadrukkelijke toestemming van finanzen.net niet geoorloofd.

Met name een geautomatiseerde aanvraag van de door finanzen.net ter beschikking gestelde inhoud is zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming in iedere vorm niet toegestaan.

Schendt de gebruiker de hem toegestane gebruikersrechten of bestaat de verdenking van misbruik betreffend de ter beschikking gestelde inhoud dan heeft finanzen.net het recht om de toegang van de gebruiker zonder voorafgaande aankondiging te beëindigen en juridische stappen tegen hem te ondernemen.

7. Betalingsprocessen

De vergoeding voor te betalen inhoud wordt voor het leveren van de dienst met een door de gebruiker te kiezen aanbieder van betalingssystemen afgerekend. Hierbij gelden uitsluitend de gebruiksvoorwaarden van de telkens door de gebruiker gekozen aanbieder van betalingssystemen waarop de gebruiker op die plaats gewezen wordt en passende hulp wordt geboden. De vergoeding moet conform de betreffende gebruiksvoorwaarden aan de betreffende aanbieder van betalingsprocessen worden voldaan.

Als de gebruiker zijn betalingsplicht niet nakomt resp. betalingen niet uitvoert of deze worden gestorneerd dan heeft finanzen.net het recht onder voorbehoud van verdere vorderingen de toegang van de gebruiker te blokkeren. Als de toegang geblokkeerd is wegens openstaande betalingen en deze worden door de gebruiker voldaan dan wordt de toegang weer vrijgegeven.

Finanzen.net behoudt zich het recht voor om het uitvoeren van incasso's aan derden op te dragen.

Schendt de gebruiker de hem toegestane gebruiksrechten volgens § 3 of zijn plichten volgens § 8 dan heeft finanzen.net het recht om het contract op staande voet op te zeggen, waarbij de betalingsplicht van de klant onaangetast blijft, dat betekent dat betaalde vergoedingen niet worden terugbetaald. Verder behoudt finanzen.net zich het recht voor om verdere juridische claims zoals schadevergoeding in te dienen.

8. Plichten van de gebruiker

De gebruiker verplicht zich er toe in het kader van het gebruiken van de diensten van finanzen.net geen geldige wettelijke regelingen en eventuele contractuele bepalingen te overtreden. Hij verplicht zich in het bijzonder ertoe dat eventuele door hem verspreide inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden (bijv. auteursrechten, patent- en merkrechten), dat het geldende strafrecht en de bepalingen over bescherming van minderjarigen in acht worden genomen en dat er geen racistische, de Holocaust ontkennende, grove en aanstootgevende, pornografische of sexuele, erotische, extremistische, geweld verheerlijkende of bagatelliserende, de oorlog verheerlijkende, voor een terroristische of extremistische politieke samenwerking wervende, tot een misdrijf oproepende, krenkende opmerkingen bevattende, beledigende of voor minderjarigen ongeschikte of verder strafbare inhoud wordt verspreid. De gebruiker verplicht zich er verder toe ter bescherming van de gegevens rekening te houden met de erkende beginselen van gegevensbeveiliging en zich te houden aan de verplichtingen van de privacybepalingen c.q. aan finanzen.net uitgaande e-mails en enquêtes met grote zorgvuldigheid te controleren op virussen, zich te houden aan wettelijke, officiële en technische voorschriften, zijn eventuele gebruikersnaam en het wachtwoord en password geheim te houden, niet door te geven, geen inzage te dulden of mogelijk te maken en de noodzakelijke maatregelen te nemen om vertrouwelijkheid te waarborgen en bij misbruik of verlies van deze informatie of bij een overeenkomstige verdenking dit terstond bij finanzen.net te melden. Aanwijzingen voor misbruik van de inhoud van finanzen.net of van het betalingssysteem moeten eveneens direct bij finanzen.net gemeld worden.

De gebruiker stelt finanzen.net vrij van eventuele claims door derden, die deze tegen finanzen.net indienen op grond van het overtreden van hun rechten door deze gebruiker. Daartoe behoren ook de kosten van een passende rechtsvervolging en -verdediging. finanzen.net behoudt zich het recht voor bij een redelijk vermoeden van misbruik van de diensten van finanzen.net of van de betalingssystemen van deze gebruiker de toegang tot de inhoud en het eventueel bestaande gebruikersaccount te blokkeren zowel als de gerechtelijke autoriteiten in te schakelen.

Tegen aanspraken van finanzen.net kan de gebruiker slechts met onbetwiste vorderingen of gewijsde optreden. Recht op teruggave komt de gebruiker slechts toe wegens aanspraken op grond van een afzonderlijk, concreet contract, waarvan deze AV een onderdeel zijn.

De gebruiker verplicht zich de voor het inloggen bij finanzen.net en de partners van finanzen.net noodzakelijke gegevens (doorgaans gebruikersnaam en wachtwoord) geheim te houden en niet voor derden toegankelijk te maken. Bij verdenking van misbruik moet finanzen.net onmiddellijk worden ingelicht.

Schendt de gebruiker een van de genoemde plichten, dan heeft finanzen.net het recht om de toegang van de klant voor beveiligde onderdelen zonder voorafgaande aankondiging te blokkeren.

9. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van finanzen.net zowel als van haar vertegenwoordigers of agenten wat betreft schadevergoeding, in het bijzonder wegens vertraging, niet nakomen, slecht nakomen of ongeoorloofde handeling bestaat slechts bij schending van wezenlijke contractplichten, waarvan in bijzondere mate de vervulling verwacht zou mogen worden. Vrijwaring geldt niet voor moedwilligheid en nalatigheid. Voor het overige is aansprakelijkheid van finanzen.net uitgesloten tenzij er dwingende wettelijke bepalingen bestaan.

finanzen.net is alleen aansprakelijk voor voorspelbare schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade in het bijzonder gevolgschade, onvoorspelbare schade of niet karakteristieke schade zowel als winstderving is uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van arbeidsconflicten, toevallige schade en overmacht.

finanzen.net stelt eigen informatie en gegevens zowel als informatie van andere aanbieders door middel van hyperlinks (internetkoppelingen) op het internet en op draagbare terminals ter beschikking.

Deze informatie en gegevens dienen alleen ter informatie zonder dat de gebruiker zich kan beroepen of vertrouwen op de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie. finanzen.net aanvaardt in zoverre geen aansprakelijkheid of garantie, in het bijzonder niet voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de informatie of gegevens, die op de websites van finanzen.net te vinden zijn. finanzen.net neemt in het bijzonder geen verantwoording op zich voor inhoud of de mogelijkheden, foutloosheid of rechtsgeldigheid van websites van derden, waarnaar via links verwezen wordt door websites van finanzen.net.

finanzen.net biedt discussieforums en chats aan. De door de gebruikers op deze forums uitgewisselde inhoud en informatie wordt niet gecontroleerd door finanzen.net. Daarom aanvaardt finanzen.net geen aansprakelijkheid voor de op de forums geplaatste inhoud en informatie. De verantwoording voor de inhoud die de gebruiker op de pagina's van finanzen.net publiceert ligt slechts bij de gebruiker.
finanzen.net sluit iedere aansprakelijkheid wegens technische of andere storingen uit.

finanzen.net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen, in het bijzonder bij het verzenden van in het kader van een kansspel te betalen winst.

De voorgaande beperking van aansprakelijkheid geldt voor alle contractuele en niet­ contractuele aanspraken.

10. Financiële analyse

finanzen.net is niet werkzaam als opsteller van financiële analyses. Het eventueel doorgeven van financiële analyses door derden vindt plaats zonder wezenlijke verandering van de financiële analyses en zonder controle van de inhoud.

Voor zover het product als financiële analyse wordt gekwalificeerd wordt nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat finanzen.net als werkzaamheden slechts een in wezen onveranderde financiële analyse doorgeeft. Voor de mogelijk als financiële analyse gekwalificeerde inhoud van het product is de opsteller van het product de inhoudelijk verantwoordelijke persoon.

11. Disclaimer
Zie voor de disclaimer: http://www.finanzen.nl/disclaimer


12. Vrijwaring

Als te betalen inhoud door onvolledige of gebrekkige prestaties van finanzen.net door de gebruiker wordt gereclameerd, dan moet de gebruiker volgens de gebruiksvoorwaarden van de door de gebruiker gekozen aanbieder van het betalingssysteem de klachten ofwel aan finanzen.net ofwel aan de aanbieder van het betalingssysteem na kennisneming melden.

Is finanzen.net vanwege terechte en tijdige klachten aansprakelijk, dan moet finanzen.net in het geval van een onvolledige prestatie alsnog leveren en in het geval van gebrekkige prestaties naar uw keuze dit achteraf verbeteren of een vervanging leveren. De gebruiker kan vermindering van de vergoeding eisen als verbeteringen of vervangingen door finanzen.net worden geweigerd, onmogelijk zijn of op andere wijze mislukken. Er bestaat geen herroepingsrecht ten gunste van de gebruiker.

13. Auteursrecht

Alle op de pagina's van finanzen.net gepubliceerde inhoud, informatie, foto's, video's en databanken en computerprogramma's (bijv. Widgets) zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het gebruik is alleen voor persoonlijk privégebruik bestemd. Voor elk overschrijdend gebruik, in het bijzonder voor privé- en commerciële doeleinden bestemde kopieën, wijziging, verspreiding of opslaan van informatie of gegevens, in het bijzonder van teksten, tekstgedeelten, van foto- en filmmateriaal, is de nadrukkelijke toestemming van finanzen.net noodzakelijk. Dit geldt ook voor de opname in electronische databanken en kopieën op CD-ROM, DVD enz.

Niet toegestaan is het maken van privé of commerciële kopieën, wijziging, verspreiding of ander misbruik van computerprogramma's. De gebruiker verkrijgt door het downloaden of toezenden van een broncode van een computerprogramma geen eigendomsrechten. Er worden geen auteursrechten of andere aanverwante rechten overgedragen. Worden de diensten geannuleerd, dan is de gebruiker verplicht om de ter beschikking gestelde broncode onmiddellijk te wissen.

Voor het overige gelden de wettelijke grenzen die voortkomen uit het auteursrecht en de verder toepasselijke wettelijke voorschriften.

14. Door de gebruiker ingezonden inhoud

De gebruiker, die (bijv. in het kader van kansspelen, lezersacties, internetwedstrijden of een sms-ticket) eigen inhoud (bijv. video's, foto's, teksten enz.) aan finanz en.net stuurt, verklaart door
de inzending ermee akkoord te gaan dat de ingezonden inhoud gratis op internet en bij printmogelijkheden geprint, verspreid en in het openbaar wordt weergegeven. De gebruiker verklaart verder alle auteurs- en andere rechten van de ingezonden inhoud te bezitten en dat op ingezonden grafische inhoud (bijv. video's, foto's, fotoseries) afgebeelde personen, die niet slechts op de achtergrond bij een plaats of deel van afgebeelde verzamelingen, optochten of vergelijkbare gebeurtenissen zijn, akkoord gaan met publicatie. Bij personen onder de 18 jaar geldt de toestemming van de opvoeder. Via de post ingezonden bijdragen kunnen niet aan de deelnemer teruggestuurd worden.

De gebruikers verplichten zich ertoe geen teksten aan finanzen. net te sturen met onwettige, grove en aanstootgevende, pornografische of sexuele, erotische, extremistische, geweld verheerlijkende of bagatelliserende, de oorlog verheerlijkende, voor een terroristische of extremistische politieke samenwerking wervende, tot een misdrijf oproepende, krenkende opmerkingen bevattende, of verder strafbare inhoud. Ook verplicht de gebruiker zich ertoe geen inhoud te versturen die reclame of commerciële inhoud bevat.

finanzen.net behoudt zich het recht voor om ingezonden inhoud niet te publiceren.

De gebruiker stelt finanzen.net van alle aanspraken door derden geheel vrij, die ontstaan doordat de gebruiker zijn plichten volgens deze bepalingen schendt of, in strijd met deze verklaring, de gebruiker niet alle rechten van de ingezonden inhoud bezit of afgebeelde personen niet akkoord gaan met de publicatie.

De ingezonden inhoud bestaat uit persoonlijke uitingen van de gebruiker en geeft niet de mening van finanzen.net weer. De gebruiker heeft geen wettelijke aanspraak op publicatie van de ingezonden inhoud.

15. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft het recht om zijn bereidverklaring met betrekking tot het contract binnen twee weken te herroepen. De termijn begint op zijn vroegst met het ontvangen van deze instructie. Voor het behoud van deze termijn is de tijdige verzending van de herroepingsverklaring voldoende. Deze kan zonder opgaaf van redenen schriftelijk opgesteld en gericht worden aan:

finanzen.net GmbH
Widerrufs- und Kündigungsstelle
Gartenstrasse 67
76135 Karlsruhe

16. Opzegging

Opzegging om dringende redenen blijft voorbehouden aan beide partijen. Een dringende reden treedt in het bijzonder op als de gebruiker ondanks een waarschuwing wezenlijke bepalingen van deze AV blijft schenden en/of de gebruiker wangedrag tegen derden vertoont, doordat hij het aanbod van finanzen.net voor strafbare of voor derden belastende doeleinden gebruikt.

Alle opzeggingen volgens deze AV moet plaatsvinden door een schriftelijke mededeling aan de onder punt 15 genoemde adressen.

Met het in werking treden van de opzegging wordt de toegang tot de diensten van finanzen.net geblokkeerd.

17 Slotbepalingen

Het rechtsgebied is, voor zover de gebruiker een bij het handelsregister ingeschreven zakenman is, voor elk uit het contract direct of indirect voortkomend geschil van geldelijke aard Karlsruhe. Een eventuele exclusieve bevoegdheid blijft hierdoor onaangetast. Plaats van uitvoering is Karlsruhe. Het Duitse recht geldt met uitzondering van het VN-kooprecht.

Wat betreft de deelname aan kansspelen is de rechtsgang uitgesloten.

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze AV inclusief deze regelingen geheel of gedeeltelijk ineffectief zijn, dan blijft de werking van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen onaangetast. In de plaats van de ineffectieve of ontbrekende bepalingen komen de respectievelijke wettelijke regelingen.

Opgemaakt: 28-03-2013